Tạo giá sách ảo
  1. Bắt buộc
  2.  bạn đọc thêm tài liệu vào giá sách ảo.
  3.   bạn đọc loại bỏ các tài liệu mình thêm vào giá sách ảo.
  4.   bạn đọc loại bỏ tất cả các tài liệu có trong giá sách ảo.
Hủy bỏ