Tìm thấy 828 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
181. Sơ đồ sản xuất gạch Mg - Cr Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

182. Sơ đồ sản xuất gạch Mg - Cr thế giới

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

183. Đề cương nghiên cứu trong năm 1967 về gạch chịu lửa kiềm tính manhê - crôm không nung - nghiên cứu nâng cao phẩm chất

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1966Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

184. Biên bản họp nhóm gạch chịu lửa bàn về thống nhất địa điểm sản xuất thí nghiệm 3000 V gạch Cr - Mg

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

185. Biên bản cuộc họp nhận định ngày 27/12/1965

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

186. Bản vẽ khuôn làm gạch chịu lửa Mg-Cr tại Thái Nguyên

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

187. Báo cáo công tác ở 2 nhà máy ciment Hải Phòng, thuỷ tinh Hải Phòng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

188. Báo cáo công tác đi nhà máy ciment Hải Phòng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

189. Báo cáo sơ bộ tình hình quặng crhomite đuôi máng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1962Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

190. Đề án nghiên cứu nhỏ gạch Mg - Cr không nung

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1966Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

191. Đề án sản xuất nhỏ 200 viên gạch Cr - Mg không nung

Tác giả: -- Viện hoá học

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1964Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

192. Đề án nghiên cứu gạch chrome magnesie

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1963 - 1964Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

193. Đề án nghiên cứu gạch chrome - magnesie

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1963 - 1964Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

194. Đề án nghiên cứu gạch chịu lửa cao cấp chromit

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

195. Đề án nghiên cứu gạch chịu lửa crômit

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1962Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

196. Đề án nghiên cứu sơ lược gạch chịu lửa crômit

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1962Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

197. Tiền đề án nghiên cứu gạch chịu lửa cao cấp chrômite

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: Không có ĐKCB

198. Kế hoạch nghiên cứu nhỏ trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị cho thí nghiệm lớn gạch Mg - Cr

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1965Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

199. Kế hoạch nghiên cứu gạch chromite Nhóm gạch chịu lửa

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1963Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

200. Dự án kế hoạch nghiên cứu chamotle chromite

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1963Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .