Tìm thấy 828 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. Báo cáo kết quả nghiên cứu sơn cao su bitum

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

102. Các công văn giấy tờ về bitum

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

103. Bột màu vàng Hà Trung 1971 : Sơ đồ

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

104. Phiếu phân tích bột màu xi măng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

105. Phiếu phân tích bột màu xi măng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

106. Cơ sở vật lý đá

Tác giả: Lê, Mạnh Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

107. Tìm hiểu tình hình khu vực có bột mầu xanh ở Ngọc Lạc

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng , 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

108. Phiếu phân tích xi măng +bột màu

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng , 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

109. Báo cáo kết quả nghiên cứu bột màu xanh tự nhiên -đá chông Hà Sơn Bình

Tác giả: Nguyễn, Minh Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng , 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

110. Báo cáo khoa học nhan đề sản xuất bột màu netramarin

Tác giả: Lê, Doãn Khôi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

111. Báo cáo kết quả nghiên cứu kỹ thuật sản xuất bột màu

Tác giả: Lê, Doãn Khôi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng , 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

112. Sự đóng rắn và kết tinh của đá đúc

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1969Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

113. Đề cương nghiên cứu khoa học kỹ thuật đá đúc -bazan

Tác giả: Văn Xích.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng , 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

114. Đề cương nghiên cứu khoa học kỹ thuật đá đúc bazan

Tác giả: Phạm, Kim Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng , 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

115. Báo cáo sơ kết đề tài nghiên cứu đá đúc bazan

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

116. Sổ theo dõi đề tài thí nghiệm vật liệu xây dựng từ đá bazan

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

117. Sổ theo dõi thí nghiệm đề tài vật liệu xây dựng từ đá bazan

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

118. Tài liệu phân tích kiểm nghiệm

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

119. Sơ kết nghiêm cứu tình hình thăm dò đá shiste

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

120. Phương hướng đá thải than Quảng Ninh. Báo cáo sơ bộ chủ yếu khu đèo Nai, cọc 6

Tác giả: Trần, Đăng Vinh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .