Tìm thấy 784 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Dự thảo tiêu chuẩn TCVN... 2000 Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng Thạch Anh

Tác giả: Nguyễn, Thị Trãi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

142. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh hoà Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

143. Dự án điều tra nhu cầu và thị trường vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2000

Tác giả: Đặng, Xuân Định.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

144. Dự án quy hoạch phát triển ngành công nghiệp gốm sứ xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ cao lanh và đất sét trắng

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

145. Báo cáo tóm tắt kết quả dự án "Điều tra lập hệ thống dữ liệu tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng" đến năm 1998

Tác giả: Vũ, Văn Thân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

146. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Nam Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vùng Nam Trung Bộ

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

147. Dự án quy hoạch tổng thể nghành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 1020. Phụ lục :thống kê các mỏ và điểm khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo tám vùng kinh tế

Tác giả: -- Viện khoa học công nghệ vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng , 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

148. Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

149. Dự án: Điều tra đánh giá ảnh hưởng khói thải lò tuynen ở các nhà máy gạch sử dụng nguyên liệu đất nhiễm phèn đến mùa màng hoa màu, thiết bị sản xuất và đề xuất giải pháp xử lý

Tác giả: Nguyễn, Duy Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

150. Dự án "Phát triển vật liệu xây dựng thích hợp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long"

Tác giả: Nguyễn, Thị Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

151. Báo cáo dự thảo và thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn. Vật liệu chịu lửa - vữa samốt, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Tác giả: Nguyễn, Thị Do.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

152. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn nhà nước vật liệu chống thấm sơn bitum cao su

Tác giả: Vương, Ly Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

153. Bột màu vàng Hà Trung 1971

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1978 - 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

154. Báo cáo dự thảo tiêu chuẩn. Vật liệu chịu lửa phương pháp xác định độ bền xỉ

Tác giả: Nguyễn, Thị Do.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

155. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu chế tạo cấu kiện bao che từ vật liệu nhẹ phục vụ cho xây dựng nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD09-01

Tác giả: Phạm, Vinh Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

156. Dự án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2000

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

157. Dự án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2000 Báo cáo tóm tắt

Tác giả: Ngô, Văn Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

158. Hội thảo khoa học triển khai tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

159. Báo cáo dự thảo tiêu chuẩn: TCVN... 2000 Sơn tường yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Tác giả: Vũ, Thị Dư.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

160. Tài liệu lớp bồi dưỡng khoa học công nghệ. Tối ưu hoá công nghệ chuẩn bị nguyên liệu và bảo vệ môi trường sạch trong công nghiệp xi măng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Hội vật liệu xây dựng Việt Nam, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .