Tìm thấy 25 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. TCVN 6069:1995 Xi măng pooc lăng ít tỏa nhiệt yêu cầu kỹ thuật

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện vật liệu xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

2. Xi măng bền sunfat cao SRC.B40 Sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM.C150 - 85 TYPE V

Tác giả: -- Viện Vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ Xây dựng, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

3. Báo cáo dự thảo tiêu chuẩnTCVN 199 Nguyên liệu để sản xuất gốm sứ xây dựng đất sét yêu cầu kỹ thuật- phương pháp thử

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

4. Dự thảo tiêu chuẩnTCVN... 1995 Nguyên liệu để sản xuất gốm sứ xây dựng cao lanh lọc yêu cầu kỹ thuật- phương pháp thử

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

5. Xi măng poóc lăng bền sunfat- yêu cầu kỹ thuật TCVN 6067:1995

Tác giả: -- Viện Vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ Xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

6. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn TCVN 4710: 1997 gạch chịu lửa samốt

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

7. Nguyên liệu cacbua silic- phương pháp phân tích hóa học

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

8. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn TCVN 1450: 1997 gạch rỗng đất sét nung

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

9. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn TCVN 1451:1997 gạch đặc đất sét nung

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

10. Báo cáo xây dựng tiêu chuẩn nhà nước. Sản phẩm sứ vệ sinh yêu cầu kỹ thuật- phương pháp thử. Mã số : TC: 939

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

11. Báo cáo soát xét tiêu chuẩn nước. Ngói đất sét nung yêu cầu kỹ thuật- phương pháp thử Mã số: TC 9310

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

12. Phụ gia cho xi măng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

13. Báo cáo tiêu chuẩn xây dựng tiêu chuẩn nhà nước bột mầu xây dựng xanh crôm ôxit

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

14. TCVN 7368:2012 Kính xây dựng - Kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập

Tác giả: -- Viện Vật liệu xây dựng

Ấn bản: lần 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ Xây dựng, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

15. TCVN 7455:2012 Kính xây dựng - Kính phẳng tôi nhiệt

Tác giả: -- Viện Vật liệu xây dựng

Ấn bản: lần 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ Xây dựng, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

16. TCVN 9808:2013 Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ tháp

Tác giả: -- Viện Vật liệu xây dựng

Ấn bản: lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu xây dựng, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

17. TCVN 9501:2013 Xi măng đa cấu tử

Tác giả: -- Viện Vật liệu xây dựng

Ấn bản: lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu xây dựng, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

18. TCVN 9502:2012 Kính xây dựng - Xác định hệ số truyền nhiệt - (Gía trị U) - Phương pháp tính

Tác giả: -- Viện Vật liệu xây dựng

Ấn bản: lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

19. Tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

20. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : ban hành năm 2006 - 2007

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .