Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục I: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đông bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

6. Đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến năm 2010

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

7. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định đến năm 2010. Phụ lục: Thống kê cấc mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

8. Dự án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định đến năm 2010

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

9. Dự án quy hoạch các điểm sản xuất, khai thác VLXD tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 ( báo cáo chính )

Tác giả: Nguyễn, thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hưng Yên : Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

10. Dự án : Điều tra đánh giá hiện trạng các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng ở nước ta và xác định lộ trình cải tạo công nghệ, xử lý môi trường nhằm thực hiện quyết định số 133/ QĐ -TTg ngày 20/7/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện Vật liệu xây dựng, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

11. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tây đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục thống kê các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tây

Tác giả: Nguyễn, thi Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện vật liệu xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

12. Dự án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Tây đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ( báo cáo chính )

Tác giả: Nguyễn, thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H : Viện vật liệu xây dựng, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .