Tìm thấy 710 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Состав структура и свойства цементных бетонов

Tác giả: Горчакова. Г. Н.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Стройиздат, 1976Nhan đề dịch: Thành phần, cấu trúc và tính năng bê tông xi măng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

2. Машины для строительства цементнобетонных дорожных покрытий

Tác giả: Макаров. В. Н.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Высш школа, 1970Nhan đề dịch: Máy xây dựng làm đường bê tông xi măng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

3. Структурообразование и твердение цементных паст и бетонов при пониженных температурах

Tác giả: Мчедлов-петросян. О. П.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Киев. : Будьвельник, 1974Nhan đề dịch: Hình thành cấu trúc và đóng rắn bờ xi măng và bê tông ở nhiệt độ thấp.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

4. Современные цементные заводы

Tác giả: Сатарин. В. И.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1967Nhan đề dịch: Các nhà máy xi măng hiện đại.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

5. Автоматизация цементных заводов

Tác giả: Драбкин. Г. С.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ленинград М. : Строительным материалам Nhan đề dịch: Tự động hoá các nhà máy xi măng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

6. Гипроцемент труды Вы :16

Tác giả: Лурье. Ю. С.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ленинград. : Строительным материалам, 1953Nhan đề dịch: Xi măng thuỷ - công trình khoa học.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

7. Гипроцемент труды Вы :24

Tác giả: Лурье. Ю. С.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ленинград. : Строительным материалам, 1953Nhan đề dịch: Xi măng thuỷ - công trình khoa học.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

8. Химия и технология силикатов

Tác giả: Будников. П. П.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Киев : Наукова думка, 1964Nhan đề dịch: Hóa và công nghệ silicát.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

9. Физико мехнические и физико химические исследования цемента

Tác giả: Коновалов. П. Ф.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ленинград: М. : Строительным материалам, 1960Nhan đề dịch: Hoá lý và cơ lý nghiên cứu xi măng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

10. Химические основы технологии и применения фосфатных связок и покрытий

Tác giả: Голынко- вольфсон. С. Л.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Л. : Химия, 1968Nhan đề dịch: Cơ sở công nghệ hóa và ứng dụng các liên kết phốt phát và lớp phủ.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

11. Шлакощелочные бетоны на мелкозернистых заполнителях

Tác giả: Глуховского. В. Д.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Киев : Вища школа, 1981Nhan đề dịch: Bê tông xỉ kiềm với chất độn bạt nhỏ.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

12. Эффективность использования асбеста в производстве асбестоцементных изделий

Tác giả: Берковича. Т.М.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1972Nhan đề dịch: Hiệu quả sử dụng amiăng trong sản xuất sản phẩm amiăng xi măng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

13. Интенсификация производства цемента

Tác giả: Вальберг. Г. С.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : троительству, 1971Nhan đề dịch: Tăng cường sản xuất xi măng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

14. Интенсификация производства цемента

Tác giả: Вальберг. Г. С.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1971Nhan đề dịch: Tăng cường sản xuất xi măng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

15. Технология белого портландцемента

Tác giả: Грачьян. А. Н.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1970Nhan đề dịch: Công nghệ xi măng poolăng trắng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

16. Справочник по пройзводству цемента

Tác giả: Тютюник. М. С.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: M. : Строительнымматериалам Nhan đề dịch: Sổ tay sản xuất xi măng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

17. технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе

Tác giả: Сулименко. Л. М.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Высшая школа, 1976Nhan đề dịch: Công nghệ các chất kết dính khoáng và sản phẩm.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

18. Формирование структуры цементного камня и бетона

Tác giả: Ларионова. З. М.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1971Nhan đề dịch: Hình thành cấu trúc đá xi măngvà bê tông.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

19. Анализ и планирование труда в цементоной промышленности

Tác giả: Везломцев. В. И.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1971Nhan đề dịch: Phân tích và kế hoạch lao động trong sản xuất xi măng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (3). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

20. Цементы на местном сырье

Tác giả: Галкина. Г. В.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ташкент : Академии наук узбекской ССР, 1959Nhan đề dịch: Xi măng từ nguyên liệu tại chỗ.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .