Tìm thấy 472 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Автоклавные строительные материалы изпобочных отходов ТЭЦ

Tác giả: Галибина. Е. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ленинград. : Стройиздат Ленингр, 1986Nhan đề dịch: Vật liệu xây dựng avtoclav từ phế phẩm nhiệt điện.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

2. Словарь по минеральному сырью для промышленности строительных материалов

Tác giả: Григорович. М. Б.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Недра, 1976Nhan đề dịch: Từ điển nguyên liệu khoáng cho công nghiệp vật liệu xây dựng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

3. Развитие промышленности строительных материалов узбекистана

Tác giả: Юсупора. Н. М.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ташкент. : Фан, 1973Nhan đề dịch: Phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng ở Yzbekistan.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

4. Строительные материалы детали и изделия : вы: 13

Tác giả: Байвель. И. Я.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Киев. : Будьвельник, 1970Nhan đề dịch: Vật liệu xây dựng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

5. Справочник по добыче и переработке нерудных строительных материалов

Tác giả: Валюжинича. В. Я.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Стройиздат. : Ленинградское отделение, 1975Nhan đề dịch: Sổ tay khai thác và gia công vật liệu xây dựng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

6. Строительные материалы

Tác giả: Воробьев. В. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Высшая школа, 1967Nhan đề dịch: Vật liệu xây dựng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

7. Применение зол и топливных шлаков в производстве строительных материалов

Tác giả: Волженский. А. В.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Стройиздат, 1984Nhan đề dịch: Sử dụng tro xỉ nhiên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

8. Автоматический контроль технологических процессов в промышленности строительных материалов

Tác giả: Дворкин. Л. С.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Л. : Строительству, 1972Nhan đề dịch: Tự động kiểm tra các quá trình công nghệ công nghiệp vật liệu xây dựng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

9. Vật liệu xây dựng

Tác giả: Phùng, Văn Lự.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Giáo dục, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Việt (Nhỏ) .

10. Строительные материалы и детали

Tác giả: Коноров. А. В.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1972Nhan đề dịch: Vật liệu xây dựng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

11. Лабораторный практикум по общему курсу строительных материалов

Tác giả: Воробьев. В. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Высшая школа, 1972Nhan đề dịch: Thực hành thí nghiệm đại cương vật liệu xây dựng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

12. Технология строительных материалов и изделий

Tác giả: Буров. Ю. С.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Высшая школа, 1972Nhan đề dịch: Công nghệ vật liệu xây dựng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

13. Thông tin khoa học công nghệ vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

14. Thông tin khoa học công nghệ vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

15. Thông tin khoa học công nghệ vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

16. Теория и практика патентоспособных разработок в технологии строительных материалов

Tác giả: Спирин. Ю. Л.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Стройиздат, 1977Nhan đề dịch: Lý thuyết và thực tiễn ứng dụng sáng chế trong công nghiệp vật liệu xây dựng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

17. Materiale de constructịi

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Rumani, 2001Nhan đề dịch: Tạp chí vật liệu xây dựng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

18. Bản tin khoa học kỹ thuật vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

19. Bản tin khoa học kỹ thuật vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .

20. Bản tin khoa học kỹ thuật vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiêu chuẩn .