Tìm thấy 25 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Кремнеземистые шламы кислотного раложения каолинов и пути их использования

Tác giả: Канцепольский. И. С.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ташкент. : Фан, 1971Nhan đề dịch: Bùn silic của cao lanh phân hủy bằng axít và sử dụng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

2. Как искать каолин и минеральные краски

Tác giả: Орешникова. Е. П.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Литературы по геологии и охране недр, 1962Nhan đề dịch: Tìm cao lanh và màu khoáng như thế nào.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

3. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất gạch chịu lửa samôt từ cao lanh tấn mài Quảng Ninh phục vụ cho lò quay nung Clinke xi măng

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Báo cáo về mỏ cao lanh Bích Nhôi Tử Lạc của viện

Tác giả: -- Viện nghiên cứu công nghiệp

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

5. Sản xuất thử gạch samốt(S4) từ cao lanh tà phình và cao lanh tấn mài Đề cương nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

6. Báo cáo kết quả thí nghiệm thăm dò gạch samôt S4( Nguyên liệu cao lanh Tà Phình pha cao lanh tấn mài)

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

7. Báo cáo kết quả nghiên cứu sử dụng cao lanh Tà Phình(Lào Cai) sản xuất gạch chịu lửa

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

8. Phương án kinh tế kỹ thuật mỏ cao lanh Ma Cha (Tà phình) Lào Cai

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

9. Báo cáo kết quả nghiên cứu sử dụng cao lanh Tà Phình làm vật liệu chịu lửa samôt

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

10. Báo cáo kết quả nghiên cứu sử dụng cao lanh Tà Phình làm vật liệu chịu lửa Phần sản xuất thử cỡ lớn năm 1972

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1973Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

11. Báo cáo kết quả nghiên cứu sử dụng caolanh Tà Phình làm vật liệu chịu lửa Phần sản xuất thử cỡ lớn năm 1970

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1973Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

12. Báo cáo kết quả nghiên cứu sử dụng cao lanh Tà Phình làm vật liệu chịu lửa Samôt

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

13. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: nghiên cứu sản xuất gạch chịu lửa cao lanh alamin

Tác giả: Ngô, Xuân Quỳ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

14. Báo cáo dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm dùng trong xây dựng cao lanh lọc

Tác giả: Lê, Văn Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

15. Báo cáo sơ kết đợt thí nghiệm mở rộng phạm vi kết luyện của sứ cao thế trên cơ sở kết quả công thức cũ có pha thêm cao lanh nước

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 1969Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

16. Máy khuấy cao lanh

Kiểu tài liệu: book Sách Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

17. Dự án quy hoạch phát triển ngành công nghiệp gốm sứ xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ cao lanh và đất sét trắng

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

18. Sàng cao lanh fi : 423

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

19. Dự thảo tiêu chuẩn TCVN... 199 . Nguyên liêu để sản xuất vật liệu chịu lửa samốt cao lanh

Tác giả: Lê, Thị Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Xây dựng, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

20. Мелкозернистый бетон сдобавкой метакаолина

Tác giả: Та Минь Хоанг.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М., 2001Nhan đề dịch: Bê tông hạt mịn dùng phụ gia meta cao lanh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .