Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ đến năm2010 và định hướng đến năm 2020

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

2. Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

3. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Phụ lục: Thống kê các mỏ tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .

4. Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (báo cáo chính)

Tác giả: -- Viện vật liệu xây dựng

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Bộ xây dựng, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tài liệu nội sinh .