Tìm thấy 628 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Бетон и железобетон на заполнителях из легких пористых известняков

Tác giả: Ящук. В.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Кишинев. : Картя молбовеняскэ, 1972Nhan đề dịch: Bê tông và bê tông cốt thép với chất độn đá vôi xốp.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

2. Состав структура и свойства цементных бетонов

Tác giả: Горчакова. Г. Н.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Стройиздат, 1976Nhan đề dịch: Thành phần, cấu trúc và tính năng bê tông xi măng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

3. Машины для строительства цементнобетонных дорожных покрытий

Tác giả: Макаров. В. Н.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Высш школа, 1970Nhan đề dịch: Máy xây dựng làm đường bê tông xi măng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

4. Прочность и долговечность бетона в водной среде

Tác giả: Вербецкий. Г. П.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Стройиздат, 1976Nhan đề dịch: Cường độ và độ bền lâu của bê tông trong môi trường nước.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

5. Структурообразование и твердение цементных паст и бетонов при пониженных температурах

Tác giả: Мчедлов-петросян. О. П.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Киев. : Будьвельник, 1974Nhan đề dịch: Hình thành cấu trúc và đóng rắn bờ xi măng và bê tông ở nhiệt độ thấp.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

6. Крупнопористый бетон

Tác giả: Ицкович. С. М.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Стройиздат, 1977Nhan đề dịch: Bê tông xốp bọt lớn.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

7. технология бетонных и железоботонных изделии

Tác giả: Колокольников. В. С.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Высшая школа, 1970Nhan đề dịch: Công nghệ bê tông và bê tông cốt thép.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

8. Новое в технологии и конструировании бетонных и железобетонных конструкций

Tác giả: Бербичевского. Г. И.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1966Nhan đề dịch: Mới trong công nghệ và thiết kế kết cấu bê tông, bê tông cốt thép.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

9. Технология и свойства новых бетонов на пористых заполнителях

Tác giả: Бужевича. Г. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1971Nhan đề dịch: Công nghệ và tính năng các bê tông nhẹ mới từ chất độn xốp.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

10. Технология железобетонных изделий

Tác giả: Хитров. В. Г.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Высшая школа, 1967Nhan đề dịch: Công nghệ bê tông cốt thép.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

11. Жароетойкие бетоны на основе металлургических шлаков

Tác giả: Фомичев. Н. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1972Nhan đề dịch: Bê tông chịu nhiệt trên cơ sở xỉ luyện kim.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

12. Железобетонные и бетонные конструкции

Tác giả: Якубовекий. Б. В.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Высшая школа, 1970Nhan đề dịch: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

13. Коррозия и защита железобетонных промышленных труб

Tác giả: Егоров. Л. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Архитектуре, 1969Nhan đề dịch: Xâm thực và bảo vệ ống bê tông cốt thép công nghiệp.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (2). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

14. Предварительно напряженные железобетонные конструкции с проволочной и прядевой араматурой

Tác giả: Михайлов. В. В.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1971Nhan đề dịch: Kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

15. Плотный бетон на многофракционном заполнителе

Tác giả: Штаерман. Ю. Я.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Тбилиси. : Сабчота сакартвело, 1967Nhan đề dịch: Bê tông đặc với cốt liệu nhiều cơ hạt.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

16. Шлакощелочные бетоны на мелкозернистых заполнителях

Tác giả: Глуховского. В. Д.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Киев : Вища школа, 1981Nhan đề dịch: Bê tông xỉ kiềm với chất độn bạt nhỏ.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

17. Механизация приготовления и укладки бетонной смеси

Tác giả: Королев. К. М.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Стройиздат, 1986Nhan đề dịch: Cơ khí hoá trộn và đổ bê tông.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

18. Производство бетонной смеси и раствора

Tác giả: Королев. К. М.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Высшая школа, 1970Nhan đề dịch: Sản xuất vữa và bê tông.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (3). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

19. Технология виброформования железобетонных изделий

Tác giả: Фоломеева. А. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : строительству, 1970Nhan đề dịch: Công nghệ đầm rung các sản phẩm bê tông cốt thép.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .

20. Жаростойкие бетон и железобетон в строительстве

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Строительству, 1966Nhan đề dịch: Bê tông và bê tông cốt thép chịunhiệt trong xây dựng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện Viện vật liệu xây dựng (1). Kho tài liệu: Kho tiếng Nga .