Nguyễn, Thị Hồng

Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đông bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Nguyễn Thị Hồng - H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2001 - 114 Tr. 30 cm - Lưu trữ .

Dự án điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đông bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Đồng bằng sông Cửu Long Vật liệu xây dựng

LT 691