Та Минь Хоанг

Мелкозернистый бетон сдобавкой метакаолина = Bê tông hạt mịn dùng phụ gia meta cao lanh Та Минь Хоанг - М., 2001 - 162 cтр 29 cm - Lưu trữ .

503 b báo cáo tóm tắt

Giới thiệu về bê tông hạt mịn dùng phụ gia meta cao lanh

Bê tông Bê tông hạt mịn Cao lanh Phụ gia meta cao lanh

LT691.32