Bản vẽ thi công phần xây dựng nhà gia công chế biến xử lý nguyên liệu 18 bản vẽ - H. : Viện vật liệu xây dựng - 18 Tr. 29 cm - Lưu trữ .

Bản vẽ

Giới thiệu xây dựng nhà gia công chế biến xử lý nguyên liệu

Bản vẽ nhà chế biến nguyên liệu Nhà chế biến nguyên liệu

LT 691