Tổng mặt bằng và giao thông xưởng thủy tinh quang học - 11 bản vẽ 28 cm - Lưu trữ .

Bản vẽ

Tổng mặt bằng và giao thông xưởng thủy tinh quang học

Thủy tinh Thủy tinh quang học

LT666.11