Mai, Văn Thanh

Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát cao chứa Bari.Tại công ty xi măng hệ dưỡng -Ninh Bình Mai Văn Thanh - H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 2001 - 37 Tr. 30 cm - Lưu trữ .

Báo cáo kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát cao chứa Bari.Tại công ty xi măng hệ dưỡng -Ninh Bình

Bari Ninh Bình Xi măng Xi măng bền sun phat

LT666.9