Tạ, Khánh Hiệp

Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Tạ Khánh Hiệp - H. : Viện Vật liệu Xây dựng, 1996 - 92 Tr. 30 cm - Lưu trữ .

Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Đồng bằng sông Cửu Long Vật liệu xây dựng

LT691