G.M. Fichtengôn

Cơ sở giải tích toán học T. 1 G.M. Fichtengôn. - H. : Đại hoc và Trung học chuyên nghiệp, 1972 - 39 Tr. 23,5 cm

Trình bày các vấn đề giải tích toán học như số thực, hàm một biến, lý thuyết giới hạn, hàm liên tục một biến, lấy vi phân hàm một biến, các định lý của phép tính vi phân, khảo sát hàm nhờ đạo hàm, hàm nhiều biến

Toán học Toán học giải tích

517